Article 13

 1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que està composta pel president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/ària, el/la tresorer/a i els/les vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president i del nou secretari.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 14

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
 3. dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual n’exposin els motius
 4. malaltia que els incapaciti per exercir el càrrec
 5. baixa com a membres de l’associació
 6. sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec
 7. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 15

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
 2. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 3. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 5. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 6. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 7. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 8. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 9. Signar convenis de col·laboració amb altres entitats per a la gestió dels serveis que presta l’entitat.
 10. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 11. Establir grups de treball o comissions per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 12. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball o comissió, a proposta dels mateixos grups.
 13. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
 • subvencions o altres ajuts
 • l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
 1. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.
 2. Acordar l’adhesió de l’entitat a manifestos, plataformes i accions sempre que estiguin relacionades amb l’àmbit dels objectius de l’entitat o que responguin a accions de participació ciutadana del municipi. Aquestes adhesions seran ratificades a la següent assemblea general.
 3. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 4. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 16

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç5 dels membres que la componen.

Article 17

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 18

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 19

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, segons escaigui.

<< vés a l’índex | < vés al capítol anterior | vés al capítol següent >>

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.