estatuts

Article 7

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència d’aquest òrgan.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.

Article 8

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 4. Acordar la dissolució de l’associació.
 5. Ratificar la incorporació o separació a altres unions d’associacions acordada per la Junta.
 6. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 7. Aprovar el reglament de règim interior.
 8. Acordar, amb un expedient previ, la baixa o la separació definitiva dels socis.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva.
 10. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 9

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i desembre, ambdós inclusivament.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 10

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant la publicació al web de l’entitat, a les xarxes socials de la mateixa així com mitjançant missatges de correu electrònic o aplicacions de missatgeria instantània d’acord amb les dades de contacte que figurin a la relació actualitzada de sòcies.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el/la president/a de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el/la vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi aquest mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El/la secretari/ària redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
 5. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 11

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats.
 2. El 10 % dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 12

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).
 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i de les seves dades de contacte, sempre que els socis ho autoritzin expressament.

<< vés a l’índex | < vés al capítol anterior | vés al capítol següent >>