estatuts

Article 20

  1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
  • Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  • Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  • Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
  • Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Assemblea General o la Junta Directiva.
  • El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

<< vés a l’índex | < vés al capítol anterior | vés al capítol següent >>