estatuts

Article 4

Poden ser sòcies de l’associació les mares, els pares o els representants legals dels alumnes matriculats al centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat.

L’admissió de sòcies és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda un cop la persona que l’ha sol·licitat ha acreditat la seva condició de mare o pare o tutor d’un o més alumnes del centre.

Article 5

Són drets dels socis:

 1. Participar en les activitats de l’associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats de curs —en cas que aquesta figura existeixi—, que els traslladen a l’esmentada Junta en les seves reunions.
 2. Tenir veu i vot a les assemblees generals.
 3. Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
 4. Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
 5. Consultar els llibres de l’associació.

Són deures dels socis:

 1. Contribuir econòmicament a sostenir l’associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.
 2. Complir els acords reglamentaris adoptats per l’associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’entitat.

Article 6

Les persones associades poden ser donades de baixa de l’associació per algun dels motius següents:

 1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d’un escrit adreçat a la presidència.
 2. Pèrdua de la condició de pare o mare d’alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.
 3. Falta de pagament de les quotes establertes, si ho decideix la Junta Directiva.
 4. Ús de l’associació o de la condició de soci amb finalitats diferents a les assumides estatutàriament per l’entitat.

<< vés a l’índex | < vés al capítol anterior | vés al capítol següent >>