estatuts

Article 24

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 25

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

  1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
  2. les subvencions oficials o particulars
  3. les donacions, les herències o els llegats
  4. les rendes del patrimoni mateix o bé altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 26

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 27

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 28

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el/la vicepresident/a.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

<< vés a l’índex | < vés al capítol anterior | vés al capítol següent >>