estatuts

Article 1

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Mediterrània de Castelldefels està constituïda a la població de Castelldefels i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

L’associació no té ànim de lucre.

Article 2

L’associació assumeix els objectius següents:

  1. Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, a les famílies, professors i alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
  2. Promoure la participació de les famílies dels alumnes en la gestió del centre.
  3. Assistir a les famílies en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
  4. Promoure la representació i la participació de les famílies en els consells escolars del centres i altres òrgans col·legiats.
  5. Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
  6. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
  7. Promoure les activitats de formació de les famílies, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
  8. D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
  9. Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives, culturals i lúdiques.

Article 3

El domicili de l’associació queda fixat al número 2 de la carretera de la Sentiu de Castelldefels, i el seu àmbit d’activitats principal se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

<< torna a l’índex | vés al següent capítol >>